Privacyverklaring

Stichting Gemeenschapsruimte Hoogeloon - mei 2018

 

Stichting Gemeenschapsruimte Hoogeloon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hierbij gaan we uit van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring (nader te noemen: verklaring) leggen wij uit hoe we daar mee om gaan.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Dat doen we door:

 • uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • uw uitdrukkelijke toestemming te vragen voor deze verwerking;

 • passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte te zijn en te blijven van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Heeft uw vragen over verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u met ons contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van medewerkers, vrijwilligers, contactpersonen van gebruikers en bestuursleden en van alle overige personen waarvan vastlegging noodzakelijk is om de doelstelling van Stichting Gemeenschapsruimte Hoogeloon te realiseren, worden verwerkt ten behoeve van de volgende redenen:  

 • administratieve doeleinden;

 • communicatie met gebruikers en/of uitnodigingen;

 • overleg tussen medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden.

De volgende gegevens worden, zover noodzakelijk, door Stichting Gemeenschapsruimte Hoogeloon verwerkt:

 • N.A.W. gegevens;

 • telefoonnummer(s) vast en/of mobiel;

 • e-mailadres;

 • geslacht;

 • geboortedatum;

 • BSN;

 • bankrekeningnummer;

 • kopie identificatiebewijs.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Gemeenschapsruimte Hoogeloon opgeslagen gedurende de tijd van het dienstverband, de gebruikersovereenkomst, duur lidmaatschap bestuur  en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft worden niet verstrekt aan derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

De navolgende maatregelen zijn genomen:

 • alle personen die namensStichting Gemeenschapsruimte Hoogeloon werken en van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • de persoonsgegevens zijn niet benaderbaar via het internet;

 • wij evalueren regelmatig de door ons genomen maatregelen;

 • wij volgen de verdere ontwikkelingen omtrent de verordening AVG.

Rechten omtrent uw gegevens

De door u verstrekt persoonsgegevens kunt u:

 • inzien;

 • rectificeren;

 • vragen om te verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of nadelige gevolgen ondervinden van een data lek van Stichting Gemeenschapsruimte Hoogeloon dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring neem dan contact op met:

info@anloop.nl
T.a.v. bestuur
Maalderij 3
5528 AW  Hoogeloon

Stg. Gemeenschapsruimte Hoogeloon D'n Anloôp
Maalderij 3
5528 AW Hoogeloon
Tel: 0497-681615
E-mail: